Results for filter : 1

1 - boutons sociaux simples js pur
<button class="button share_twitter" data-url="http://....">
  Partager sur twitter
</button>
<button class="button share_facebook" data-url="http://....">
  Partager sur facebook
</button>
<button class="button share_gplus" data-url="http://....">
  Partager sur google+
</button>
<button class="button share_linkedin" data-url="http://....">
  Partager sur linkedin
</button>
<script>
(function(){

  var popupCenter = function(url, title, width, height){
    var popupWidth = width || 640;
    var popupHeight = height || 320;
    var windowLeft = window.screenLeft || window.screenX;
    var windowTop = window.screenTop || window.screenY;
    var windowWidth = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth;
    var windowHeight = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight;
    var popupLeft = windowLeft + windowWidth / 2 - popupWidth / 2 ;
    var popupTop = windowTop + windowHeight / 2 - popupHeight / 2;
    var popup = window.open(url, title, 'scrollbars=yes, width=' + popupWidth + ', height=' + popupHeight + ', top=' + popupTop + ', left=' + popupLeft);
    popup.focus();
    return true;
  };

  document.querySelector('.share_twitter').addEventListener('click', function(e){
    e.preventDefault();
    var url = this.getAttribute('data-url');
    var shareUrl = "https://twitter.com/intent/tweet?text=" + encodeURIComponent(document.title) +
      "&via=Grafikart_fr" +
      "&url=" + encodeURIComponent(url);
    popupCenter(shareUrl, "Partager sur Twitter");
  });

  document.querySelector('.share_facebook').addEventListener('click', function(e){
    e.preventDefault();
    var url = this.getAttribute('data-url');
    var shareUrl = "https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=" + encodeURIComponent(url);
    popupCenter(shareUrl, "Partager sur facebook");
  });

  document.querySelector('.share_gplus').addEventListener('click', function(e){
    e.preventDefault();
    var url = this.getAttribute('data-url');
    var shareUrl = "https://plus.google.com/share?url=" + encodeURIComponent(url);
    popupCenter(shareUrl, "Partager sur Google+");
  });

  document.querySelector('.share_linkedin').addEventListener('click', function(e){
    e.preventDefault();
    var url = this.getAttribute('data-url');
    var shareUrl = "https://www.linkedin.com/shareArticle?url=" + encodeURIComponent(url);
    popupCenter(shareUrl, "Partager sur Linkedin");
  });

})();
</script>